Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van de algemene voorwaarde gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1. Opdrachtnemer: The Dog Butler (KvK nummer: 64527565)

1.2. Opdrachtgever: eigenaar van de honden.

1.3. Opdracht: het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door The Dog Butler.

1.4. Inschrijfformulier: overeenkomst tussen The Dog Butler en de opdrachtgever, waarbij The Dog Butler de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5. Hond: hond(en) van de opdrachtgever welke door The Dog Butler uitgelaten worden.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en The Dog Butler, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. The Dog Butler behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. The Dog Butler stelt de opdrachtgever hier ten minste een maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever is WA verzekerd en de hond dient opgenomen te zijn in de polis.

3.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond de jaarlijkse cocktailinenting evenals inenting tegen kennelhoest en rabiës krijgen. Een geldige titerbepaling voldoet ook, hiervan dient opdrachtgever een bewijs te kunnen overleggen. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen wormen en teken.

3.3. Bij ziekte, beperkingen of loopsheid van de hond dient dit per ommegaande te worden medegedeeld aan The Dog Butler. In beginsel zullen loopse teven niet worden meegenomen. Het is echter wel mogelijk om in overleg, in combinatie met een toeslag, de loopse hond mee te nemen.

3.3. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (‘hier’/’zit’) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Voorts dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

3.4. Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever medegedeeld te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan The Dog Butler.

3.5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat The Dog Butler toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt, waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De hond dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen, worden de kosten van de geplande wandeling(en) onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

3.6. De opdrachtgever (wanneer niet direct bereikbaar) machtigt The Dog Butler om naar inzicht en inschatting van The Dog Butler in geval ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk ingelicht.

3.8. De opdrachtgever dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

3.9. De hond zal tijdens het vervullen van de opdracht een halsband dragen van The Dog Butler die door The Dog Butler aan de opdrachtgever in bruikleen wordt verstrekt.

3.10 Bij verhindering dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij The Dog Butler. Afmeldingen korter dan 24 uur voorafgaand aan de opdracht, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

3.11. De opdrachtgever dient de betaling voorafgaand aan de opdracht te voldoen. Indien meerdere malen per week gebruik wordt gemaakt van de service van The Dog Butler, dient de betaling uiterlijk op de eerste ophaaldag te geschieden. Indien de betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

3.12. Na wanbetaling is The Dog Butler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Rechten en plichten The Dog Butler

4.1. The Dog Butler is niet aan te merken als bezitter van de hond.

4.2. The Dog Butler gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.

4.3. The Dog Butler is door ondertekening van het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden gemachtigd om de hond uit te laten. De hond wordt voor de afgesproken duur uitgelaten en op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres. De hond mag los lopen, tenzij anders is afgesproken.

4.4. The Dog Butler behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

4.5. The Dog Butler behoudt zich het recht voor honden te weigeren wegens onacceptabel gedrag.

4.6. The Dog Butler behoudt zich het recht voor de hond op voorhand te weigeren, indien The Dog Butler van mening is dat deze hond een gevaar op zou kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

4.7. The Dog Butler behoudt zich het recht voor de hond te weigeren indien de hond een gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband.

4.8. Indien door onvoorziene of onverwachte omstandigheden (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) The Dog Butler niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet worden verhaald op The Dog Butler. De wandeling zal echter niet in rekening worden gebracht.

4.9. The Dog Butler kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. The Dog Butler is in dit geval van opzegging geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

4.10. The Dog Butler behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in geval van wanbetaling te ontbinden.

4.11. In geval van annulering zal The Dog Butler de opdrachtgever minimaal 24 uur van te voren in kennis stellen.

4.12. The Dog Butler behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. The Dog Butler dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever.

4.13. The Dog Butler is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen in te schakelen.

4.14. The Dog Butler dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

4.15. The Dog Butler zal de hond zo droog/schoon mogelijk afleveren, indien wordt zorggedragen voor de daarvoor bestemde middelen.

4.16. The Dog Butler zal op nationale feestdagen in beginsel geen werkzaamheden verrichten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. The Dog Butler is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond de woning, schuur, tuin en dergelijke, van waaruit de opdracht door The Dog Butler moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.

5.2. The Dog Butler is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning, schuur, tuin en dergelijke, van waaruit de opdracht door The Dog Butler moet worden uitgevoerd.

5.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door The Dog Butler of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

5.4 The Dog Butler is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond.

5.5 Opdrachtgever is gehouden de onkosten die The Dog Butler ter uitvoering van de opdracht moet maken, te vergoeden. Voor zover mogelijk zal The Dog Butler over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat The Dog Butler de onkosten maakt.

Artikel 6 Betalingen

6.1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief BTW.

6.2. Betalingen dienen einde maand in verzamelfactuur contact of per bank te geschieden. Mocht de betaling (termijn ) niet zijn voldaan, dan heeft The Dog Butler het recht de dienst niet uit te voeren.

6.3. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van de opdrachtgever dan is The Dog Butler gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

Artikel 7 Geschillen en toepasselijk recht

7.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en The Dog Butler is Nederlands recht van toepassing.

7.2. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied The Dog Butler is gevestigd.

7.3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

***